နိုင်ငံတော်၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နှင့် UWSP ၊ NDAA ၊ SSPP အဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ(၂၇-၉-၂၀၂၂)ရက်မှ (၃၀-၉-၂၀၂၂)ရက်ထိ

နိုင်ငံတော်၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နှင့် UWSP ၊ NDAA ၊ SSPP အဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ မှတ်တမ်း

နိုင်ငံတော်၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နှင့် SSPP အဖွဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ (၃၀-၉-၂၀၂၂)ရက်

နိုင်ငံတော်၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နှင့် SSPP အဖွဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

နိုင်ငံတော်၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နှင့် RCSS အဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ (၂၈-၈-၂၀၂၂)ရက်မှ (၁-၉-၂၀၂၂) ရက်ထိ

နိုင်ငံတော်၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နှင့် RCSS အဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ