ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေး (၁/၂၀၂၄) ကျင်းပ (၂၉-၁-၂၀၂၄)