အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဦးစီးဌာန

ဒုတိယဦးစီးမှူး လျှောက်လွှာ

အငယ်တန်းစာရေး လျှောက်လွှာ