ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေး (၂/၂၀၂၄) ကျင်းပ (၂-၂-၂၀၂၄)